V en K zijn in onderhandeling over de verkoop van een perceel grond van V. Over de prijs zijn partijen het eens. Ook over het door koper gemaakte financieringsvoorbehoud. Voordat de koop schriftelijk is gesloten, heeft koper al twee afwijzingen voor de financiering van de aankoop van banken, wat voor koper aanleiding is de notaris te melden dat het geen zin meer heeft nog een koopakte op te maken. Koper schrijft: ‘Ik verklaar hierbij dan ook uitdrukkelijk dat ik de onderhandelingen inzake de aan- en verkoop van het onroerend goed, partijen genoegzaam bekend, als beëindigd beschouw. (…)’.

De verkoper meent dat de koper zich niet zonder meer mag terugtrekken, hij moet dooronderhandelen. Vast staat evenwel dat de verkoper niet te kennen heeft gegeven de prijs te willen laten zakken. Is koper aansprakelijk wegens onrechtmatig afbreken van de onderhandelingen?

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden acht in dit geval van doorslaggevende betekenis dat vaststaat dat koper voor de aankoop financiering nodig had (wat aan verkoper volgens het hof bekend was; zie hiervoor bij 3.2.2) en dat hij de benodigde financiering niet kon verkrijgen (wat aan verkoper is medegedeeld; zie hiervoor bij 1.10). Nu niet gebleken is dat verkoper bereid was geweest om de koopprijs te laten zakken en/of om nader te bezien bij welke koopprijs de transactie voor koper wel financieel haalbaar zou zijn, viel daarmee naar het oordeel van het hof het doek voor de onderhandelingen tussen partijen.

HR 25 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:506, heeft de uitspraak van het Hof bevestigd

Copyright 2021 Janssen & Van Commenée Notarissen - Heemskerk - Powered by SWAT