Algemene voorwaarden

 1. ‘Janssen & van Commenée, notarissen’ is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hereditatis Petitio B.V., hierna te noemen: het kantoor.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als opdrachtgever (hierna te noemen: opdrachtgever) verstrekken aan het kantoor en zijn mede gemaakt ten behoeve van de afzonderlijke leden van het kantoor, dan wel hun bestuurders/vennoten, de notarissen, hun waarnemers, de kandidaat-notarissen, de overige werknemers van het kantoor en al de overige personen die bij, voor of namens het kantoor werkzaam zijn (tezamen en afzonderlijk hierna aangeduid als het kantoor). Ook derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd, wat wil zeggen: indien aan het kantoor een opdracht is verleend met het oog op de persoon van een bepaalde medewerker, dan is die medewerker niet gehouden de desbetreffende werkzaamheden zelf te verrichten, maar mag hij of zij deze onder zijn of haar verantwoordelijkheid door anderen laten uitvoeren.
 4. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de rekening voor de werkzaamheden van het kantoor. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
 5. Een opdracht geldt als aanvaard:
  • als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel
  • als de cliënt een namens het kantoor op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel
  • als het kantoor een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris die tot het kantoor behoort de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.
 6. Iedere aansprakelijkheid, ongeacht het feit dat tot die aansprakelijkheid aanleiding is en ongeacht de aard van de schade, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de notaris(sen) gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, inclusief het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de desbetreffende notaris komt. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade is uitgesloten. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
 7. De hierboven omschreven aansprakelijkheidsbeperking heeft uitdrukkelijk mede betrekking op het geval het kantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
 8. De hierboven voormelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor het ten onrechte weigeren van haar dienst.
 9. Bij het inschakelen van derden zal door het kantoor zoveel als mogelijk is overleg worden gevoerd met de opdrachtgever. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. Het kantoor is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.
 10. Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van het (voorschot op het) overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten (belast dan wel onbelast), kantoorkosten en omzetbelasting te verlangen, hetzij bij aanvaarding van de opdracht, hetzij tijdens de uitvoering van de opdracht, hetzij na uitvoering van de opdracht.
 11. Indien sprake is van voortdurende opdrachten, zoals het afwikkelen van een nalatenschap, is het kantoor bevoegd op maandbasis achteraf te declareren ter zake van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 12. Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht. Na afloop van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
 13. Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven, heeft het kantoor het recht voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht, op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan ook indien vertragingen ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door opdrachtgever of derden. Het kantoor zal dit tijdig aan opdrachtgever melden. In spoedeisende gevallen kan een toeslag berekend worden.
 14. Betaling van declaraties die betrekking hebben op levering, verdeling of verhypothekeren van registergoederen dient te geschieden ter gelegenheid van het passeren van de desbetreffende notariële akte. Overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de (incasso)kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever, zijnde (vijftien procent) 15% van de openstaande vordering.
 15. Over gelden die aan het kantoor zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve die gelden worden bewaard een zakelijke rente vergoed onder aftrek van de kosten van beheer en alleen indien die periode langer dan twee dagen beslaat. Een eventuele negatieve rente wordt aan de opdrachtgever doorberekend.
 16. Een vordering op het kantoor vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Het kantoor betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.
 17. Op de dienstverlening van het kantoor is de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) van toepassing. In dat kader is het kantoor onder meer verplicht in verband met de dienstverlening aan de cliënt een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat; en zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 18. Op de dienstverlening van het kantoor is de Verordening Klachten- en geschillenregeling Notariaat van de KNB van toepassing. Zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.
 19. Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.