Cliëntenonderzoek en meldingplicht

Op ons als notaris is, net als op andere onafhankelijke beroepsbeoefenaren, de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) van toepassing. Wij zijn op grond van die wet verplicht om cliëntenonderzoek te doen en eventuele vermoedens van witwassen of financieren van terrorisme te melden. Deze verplichting geldt voor alle zaken waarbij onroerend goed betrokken is en voor alle diensten voor bedrijven en instellingen. De wwft is niet van toepassing op familie- en erfrecht.

Onderzoek
schakelt u ons in voor een zakelijke transactie of een transactie met onroerend goed (ook hypotheken), dan zijn wij er aan gehouden dat u zich – de eerste keer – persoonlijk laat identificeren met een geldig identiteitsbewijs, zoals paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Als wij van oordeel zijn dat een bepaalde cliënt of transactie grote(re) risico’s meebrengt, dan zijn wij verplicht om verder onderzoek te doen. Bijvoorbeeld bij in het buitenland woonachtige politieke prominenten.

In overleg met ons kunt u uw identiteit ook laten vaststellen door een andere beroepsbeoefenaar.

De identiteit van een rechtspersoon – zoals vereniging, stichting of onderneming – kan worden vastgesteld via een uittreksel uit het handelsregister. Hebt u meer dan 25% belangen in een rechtspersoon, dan moet ook uw identiteit afzonderlijk worden vastgesteld. Ook hier geldt dat wij nader onderzoek moet doen, als wij een verhoogd risico inschatten.

Meldingsplicht
zodra wij vermoeden dat transacties of voorgenomen transacties te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme, zijn wij verplicht dit te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties. Wij mogen op grond van de wet de betreffende cliënten niet over de melding informeren.

Eenzelfde meldingsplicht hebben wij, als in transacties meer dan € 15.000 in contanten worden betaald of een dergelijke betaling wordt overwogen. Wij mogen op grond van een beroepsregel geen contante bedragen aannemen van meer dan € 15.000. En tot slot moeten wij ook melden, als u de contanten op onze rekening stort of ons verzoekt meer dan € 15.000 in contanten uit te betalen of te laten uitbetalen door de bank.

Geen meldingsplicht voor familie- en erfrecht
de wet is niet van toepassing op familie- en erfrechtelijke zaken. Alleen bij het verzorgen van eenvoudige aangiften inkomsten belasting en aangiften erfbelasting hebben wij in geval van ongebruikelijke transacties wel een meldingsplicht.

Beleidsregel beperking uitbetaling van gelden aan derden 

Bij onroerendgoedtransacties betaalt de notaris alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd. Er kunnen omstandigheden zijn waarbij (een deel van) het geld dat de notaris onder zich heeft, moet worden aangewend om bepaalde schulden te voldoen. In een dergelijk geval mag de notaris aan een ander dan de rechthebbende uitbetalen.

Inleiding

In het kader van de bestrijding van malafide praktijken is het belangrijk dat de geldstromen helder verlopen. Strakkere regels inzake het uitbetalen van gelden vanuit de derdenrekening geven duidelijkheid in de geldstroom vanuit het notariskantoor. Dit voorkomt belastingfraude en andere malafide praktijken. De beleidsregel geldt voor iedere notaris en kan eenvoudig worden uitgevoerd. De naleving ervan is eveneens eenvoudig te controleren door het bft of een daartoe bevoegd persoon in het kader van de peer review. Op 1 januari 2008 is de beleidsregel in werking getreden. Per 4 februari 2008 is de tekst op enkele plaatsen aangepast.

Toelichting

De notaris is verplicht de opbrengst over te maken naar het rekeningnummer van de partij die krachtens de in de akte neergelegde transactie recht heeft op betaling (hierna te noemen: de rechthebbende). Het bedrag dient te worden overgemaakt naar een rekeningnummer van de rechthebbende bij een bankinstelling als bedoeld in de wet op het financieel toezicht dan wel een bankinstelling in het land waar de rechthebbende zijn woonplaats heeft.
Onder bepaalde omstandigheden mag op de beleidsregel een uitzondering worden gemaakt. Het betreft dan betalingen die in nauw verband staan met de transactie zelf en waarvan het bestaan ook eenvoudig controleerbaar is.

Uitzonderingen

Betalingen ingevolge een hypotheek-, pand- of ander beperkt recht en een beslag gelegd op de onroerende zaak dan wel onder de notaris;
betalingen in opdracht van de rechthebbende mits dit betreft een betaling:
– aan (de bestuurder van) de vereniging van eigenaars;
– aan de gemeente dan wel een ander publiekrechtelijk orgaan; aan semi-overheden (denk aan ns, schiphol, havenbedrijf rotterdam; nutsbedrijven); aan een woningbouwcorporatie;
– aan degene die recht heeft op achterstallige erfpachtscanon dan wel retributie;
– aan de bemiddelaar of adviseur, mits het een gebruikelijke courtage of honorarium betreft;
– aan de taxateur, mits het een gebruikelijk honorarium betreft;
– aan degene die een bankgarantie heeft verzorgd;
– aan degene die een overbruggingskrediet heeft verstrekt voor zover dit afkomstig is van een door het afm of gelijkwaardig buitenlands instituut gesanctioneerde instelling;
– aan de aannemer bij een koop/aannemingsovereenkomst bij nieuwbouw voor zo ver het vervallen termijnen betreft;
– betalingen aan een collega notaris.

wat de vermelde uitzonderingen betreft kan worden gedacht aan een boete die is verbeurd aan de gemeente in het kader van een antispeculatiebeding of voorkeursrecht en aan achterstallige schulden bij de vereniging van eigenaars of de betaling van een erfpachtscanon of retributie. Ook is mogelijk dat de notaris geld uitbetaalt aan een andere notaris in verband met een samenhangende transactie. De gebruikelijke kosten van een makelaar of andere adviseur (bijvoorbeeld bij hypotheekbemiddeling, onteigening, tolken) kunnen worden uitbetaald aan de betrokken adviseur. Een gebruikelijke courtage van een makelaar og ligt rond de 2% (exclusief btw en gebruikelijke advertentiekosten). Het stellen van een grens voorkomt dat deze post oneigenlijk wordt gebruikt voor het overboeken van gelden naar derden. Uiteraard mag dit niet alsnog via een achterdeurtje gebeuren door middel van onwaarschijnlijk hoge advertentiekosten.

het bovenstaande betekent dat het de notaris niet is toegestaan van de geldsom andere leningen dan die van hypotheek of bepaalde overbruggingskredieten af te lossen dan wel openstaande schulden te voldoen. Evenmin mag geld worden overgemaakt ten titel van schenking aan bijvoorbeeld de kinderen of in een andere verhouding dan waarin partijen zijn gerechtigd (bijvoorbeeld bij gezamenlijke eigendom ieder voor de helft mag niet aan de éne gerechtigde 100% worden uitbetaald; zijn partijen in het kader van een verrekening bij het einde van een huwelijk of samenleving anders overeengekomen, dan mag overeenkomstig die verrekening worden uitbetaald, mits van deze verrekening blijkt uit een door partijen ondertekend stuk). Ook mag bij een overdracht door een dochtermaatschappij de opbrengst niet naar de holding of een andere dochter worden overgemaakt. Dit geldt ook bij buitenlandse rechthebbenden.

Nb: de beleidsregel staat wel toe dat de notaris schulden aflost indien deze aflossing door de hypothecaire kredietverstrekker als voorwaarde wordt gesteld voor het passeren van de akte. Dit brengt met zich mee dat premies voor opstalverzekeringen, woonlastenbeschermers etc., rekeningen van keukens, badkamers, auto’s etc. Niet door de notaris worden voldaan tenzij betaling daarvan door de hypothecaire kredietverstrekker wordt verlangd.

Samengevat

Ongetwijfeld zullen er nog uitzonderingen zijn die niet hierboven zijn vermeld, maar daar wel onder horen te vallen. In dat geval is het van belang dat de notaris zich de strekking van de beleidsregel realiseert:
het behoort niet tot de taak van de notaris als overboekingskantoor op te treden voor een cliënt. De cliënt ontvangt van de notaris de opbrengst en dient daarmee zelf zijn betalingen te verrichten. Op deze wijze blijft de betalingsstroom vanuit het notariskantoor helder en inzichtelijk.

Copyright 2022 Janssen & Van Commenée Notarissen - Heemskerk - Powered by SWAT