Huis leveren

Transportakte

De transportakte wordt ook wel akte van levering of overdrachtsakte genoemd. De notaris maakt deze akte op bij de koop en verkoop van onroerende zaken. In de transportakte wordt de eigendomsoverdracht van een woning vastgelegd. Zodra u de leveringsakte hebt getekend, wordt hiervan door ons een afschrift bij het kadaster ingeschreven en ontvangt u van ons een officieel eigendomsbewijs

De transportakte wordt opgemaakt op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. Wij nemen daarin alle bindende voorwaarden op die met de (ver)koop van het huis te maken hebben.

Onderzoek

Wij gaan na of de verkoper ook daadwerkelijk als eigenaar in het kadaster staat geregistreerd en of u bevoegd bent om te kopen. Verder onderzoeken wij of alle gegevens over het pand en het perceel goed zijn beschreven. Of er aan uw nieuwe eigendom ook verplichtingen vast zitten, bijvoorbeeld of u overpad over uw terrein moet verlenen aan uw buurman. Wij gaan ook na of de verkoper en u beiden voldoen aan de verplichtingen die u in de koopovereenkomst op u hebt genomen. Bijvoorbeeld dat de verkoper het huis zonder hypotheek of beslag aan u levert en of de koopsom met bijkomende kosten door uw bank of door u op tijd bij ons op de derdengeldenrekening gestort is.

Soms nader onderzoek nodig

Als de juridische positie van de verkoper anders is, dan uit de aangeleverde stukken blijkt, moeten wij aanvullende werkzaamheden uitvoeren. Bijvoorbeeld het opmaken van een verklaring van erfrecht, of het regelen van een volmacht van de ex-echtgenoot of van de overige erfgenamen.

Of als de verkoper net failliet verklaard blijkt te zijn, dan moet de curator aan de verkoop meewerken. Of u hebt te maken met een minderjarige mede erfgenaam, dan moet de kantonrechter toestemming tot verkoop geven.

Kadastraal perceel

U koopt een geheel kadastraal perceel als dat in de kadastrale registratie is omschreven met ‘gemeente’, ‘sectie’ en ‘nummer’. Daaronder vallen dan de grond en de gebouwen die daarop staan. Als de koop betrekking heeft op een deel van dit nummer, dan koopt u een gedeeltelijk kadastraal perceel. In de akte van levering vermelden wij om welk gedeelte het gaat, aan de akte van levering wordt dan een tekening gehecht waarop het verkochte perceelsgedeelte wordt aangegeven.