actuele tarieven erf- en schenkbelasting

tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2024

de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting zijn met ingang van 1 januari 2024 met 9,9% geïndexeerd en luiden als volgt:

Tarieven schenk- en erfbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen en I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn* II. in overige gevallen
€ 0
€ 152.368 en hoger
€ 152.368 10%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen schenkbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 6.633 jaarlijks
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 31.813 eenmalig (en zelfs € 66.268 indien bestemd voor studie)
Overige verkrijgers € 2.658 jaarlijks

Vrijstellingen erfbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 795.156
Kinderen van de overledene € 25.187
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 75.546
Kleinkinderen € 25.187
Ouders € 59.643
Overige verkrijgers € 2.658

Pensioenimputatie
De vrijstelling voor een partner ad € 795.156 wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 205.420.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.325.253 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.325.253 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.