Verhoging van wettelijke rente van 6% naar 7% per 1 januari 2024

De wettelijke rente wordt vanaf 1 januari 2024 hoger dan 6%, dat heeft gevolgen hebben voor vorderingen uit hoofde van de wettelijke verdeling en de legitieme portie.

Uitgangspunt van de wet is dat de vorderingen van de kinderen ten laste van de langstlevende echtgenoot/geregistreerde partner worden verhoogd voor zover de wettelijke rente hoger is dan 6% , derhalve met 1% (artikel 4:13 lid 4 BW en artikel 4:84 BW).

De verhoging start bij de wettelijke verdeling op het moment van overlijden dit in tegenstelling tot een vordering ter zake de legitieme portie. Die rente start pas op het moment de legitimaris aanspraak maakt op de legitieme. De mogelijkheid om aanspraak te maken op de legitieme portie vervalt in beginsel binnen vijf jaren na het overlijden van de erflater.