Notarieel samenlevingscontract voldeed niet aan eisen van partnerschap voor de Successiewet door het ontbreken van een wederzijdse zorgverplichting.

De man heeft een schenking ontvangen ten behoeve van zijn woning. Er is een geschil met de Belastingdienst of de man recht heeft op toepassing van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (jubelton). De man was ten tijde van de schenking weliswaar ouder dan 40 jaar maar zijn vriendin niet. De vrijstelling zou kunnen gelden als er sprake is van partnerschap. Omdat zij korter dan 5 jaren op hetzelfde woonadres staan ingeschreven, is de vraag nu of is voldaan aan de eis van de Successiewet dat de man en zijn vriendin: “ingevolge een notarieel samenlevingscontract een wederzijdse zorgverplichting hebben.” Het Hof heeft geoordeeld dat de samenlevingsovereenkomst die de man met zijn vriendin heeft gesloten niet voldoet. In de betreffende notariële samenlevingsovereenkomst is onder meer bepaald: “Partijen wensen nadrukkelijk nu niet in deze akte een regeling te treffen of vast te leggen inzake de wijze waarop ieder van hen zal bijdragen in de kosten van de gemeenschappelijke huishouding. Zij wensen dit zelf in onderling overleg, buiten deze akte en de notaris te regelen.” Latere onderlinge afspraken over de huishoudkosten zijn niet notarieel vastgelegd.

De wetgever heeft gekozen de wederzijdse zorgverplichting (de verplichting bevat om in elkaars levensonderhoud te voorzien) op te nemen in een notarieel samenlevingscontract als goed handhaafbaar en controleerbaar criterium. De man en zijn vriendin hebben nagelaten bij notariële akte een rechtens afdwingbare zorgverplichting jegens elkaar aan te gaan. In de notariële akte is immers niet opgenomen dat en in welke mate zou moeten worden bijgedragen in de kosten van de gezamenlijke huishouding.

Dit betekent dat de man en zijn vriendin niet zijn aan te merken als partners en dat de leeftijd van de vriendin niet in aanmerking wordt genomen bij de vrijstelling. De man moet over de jubelton gewoon schenkbelasting betalen.