Uitsluitingsclausule net op tijd bedongen.

Het huwelijk van partijen is door echtscheiding ontbonden. Zij waren gehuwd in algehele gemeenschap van goederen zoals dat gold voor 2018. Tijdens het huwelijk hebben partijen een woonhuis gekocht van zijn ouders waarbij de ouders een deel van de koopprijs aan hem (alleen) schenken. In de leveringsakte is een uitsluitingsclausule opgenomen.

De vrouw stelt dat de uitsluitingsclausule geen effect heeft omdat deze niet “bij de gift” tot stand is gekomen. Volgens haar is de schenkingsovereenkomst al ruim vóór de levering gesloten en is toen verzuimd een uitsluitingsclausule op te nemen. De gift is onherroepelijk gedaan en daaraan kan niet achteraf een uitsluitingsclausule worden verbonden, aldus de vrouw.

De Rechtbank heeft het betoog verworpen. In de wet staat dat de uitsluitingsclausule bij de gift moet worden bedongen, dus op het moment waarop de gift tot stand komt. De schenking van de ouders aan hun zoon bestond uit een deel van de koopprijs van het woonhuis. Het moment van de levering van de woning is bepalend voor het oordeel of aan de voorwaarde is voldaan. Omdat in de leveringsakte een uitsluitingsclausule is opgenomen, is de Rechtbank van oordeel dat het geschonken bedrag niet valt in de gemeenschap van goederen.