tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2024

Het Belastingplan 2024 ligt klaar om door de Tweede en Eerste Kamer te worden beoordeeld. Indien beide Kamers met dit Belastingplan instemmen, zullen de tarieven en vrijstellingen voor de schenk- en erfbelasting met ingang van 1 januari 2024 met 9,9% worden geïndexeerd en als volgt luiden:

Tarieven schenk- en erfbelasting

Gedeelte van de belaste verkrijging tussen en I. indien verkregen door partner of afstammelingen in de rechte lijn* II. in overige gevallen
€ 0
€ 152.368 en hoger
€ 152.368 10%
20%
30%
40%

* Voor afstammelingen in de tweede of verdere graad bedraagt de belasting het ingevolge deze kolom verschuldigde, vermeerderd met 80% daarvan.

Vrijstellingen schenkbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Kinderen € 6.633 jaarlijks
Kinderen tussen 18 en 40 jaar € 31.813 eenmalig (en zelfs € 66.268 indien bestemd voor studie)
Overige verkrijgers € 2.658 jaarlijks

Vrijstellingen erfbelasting

Verkrijger Vrijstelling
Partner € 795.156
Kinderen van de overledene € 25.187
Zieke en/of gehandicapte kinderen € 75.546
Kleinkinderen € 25.187
Ouders € 59.643
Overige verkrijgers € 2.658

Pensioenimputatie
De vrijstelling voor een partner ad € 795.156 wordt gekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De korting bedraagt de helft van de waarde van het pensioen of de lijfrente-uitkering onder aftrek van dertig procent latente inkomstenbelasting. De vrijstelling voor een partner bedraagt echter nimmer minder dan € 205.420.

Ondernemingsvermogen
Een verkrijging van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.325.253 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor ondernemingen die meer waard zijn dan die € 1.325.253 geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van een objectieve onderneming wordt verkregen, wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor belasting, die eventueel nog verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel, kan tien jaar uitstel van betaling worden verkregen.